خیل عظیمی از بازیکنان CS:GO همواره در حال بهبود توانایی هایشان در نشانه گیری هستند. توانایی نشانه رفتن «سر» شاید یکی از مهیج ترین توانایی های یک بازیکن در بازی باشد. این مسئله …