امسال تکنولوژی واقعیت مجازی کانون توجهات هستند آن هم به دلیل انتشار دو محصول مهم Oculus Rift و HTC Vive است. در حالیکه هنوز …