مطمئن نیستم این تیتر به عنوان خبر دسته بندی شود یا خیر اما این خبر یکی از مسائلی است که تمام دنیا پیش خودشان از آن مطلع‌ اند و نیاز به گفتن آن نیست. اما در صورتی که …