از زمان عرضه قابلیت پشتیبانی از عناوین نسل قبل، یکی از ویژگی‌هایی که بسیاری از طرفداران منتظر آن بودند پشتیبانی از …