فارغ از آسان و عالی بودنی که این تلاش در ابتدا بنظر می رسد ، Deadlokked می گوید هنوز هم جا برای بهبود رکورد وجود دارد .