یک تک تیر انداز خوب می تواند روند بازی را تغییر دهد. سبک های متنوعی هستند که هر کدام به شیوه خودشان کار می کنند. کار کردن بسیار خوب با …