این بازی اندکی پس از انتشارش رتبه اول دانلود در 60 کشور را بدست آورده است .