هیچ کس دقیق نمی داند که HTC چه میزان از هدست واقعیت مجازی خود با نام HTC Vive را به فروش رسانده است. تمام تخمین ما تخمین های آماریست. اولین آمارها از یکی از کارمندان HTC رقمی حدود …