همچون نسخه ی قبلی Dark Souls نسخه ی جدیدتر این بازی نیز حاوی بخش هایست که ما آنها تحت عنوان «میثاق» (convenants) به یاد داریم، میثاق هایی که در این نسخه متمرکزتر و بعضاً ساده تر گشته اند. بسته به عطش شما؛ شاید میل باطنی، شما را پایبند به انجام تمام این میثاق ها بکند و شاید صرفاً تا آستانه دریافت جایزه کم ارزش تر پیش ببرد.