تمرکز این روزه ی دنیای مطبوعات تماما بر مد multiplayer بازی Doom بوده است، اما فراموش کرده ایم که …