حوایز بازی ها، سالیانه به بیشتر از 20 بازی در لس آنجلس داده می شود. برخی از بازی های کاندید شده که در صدر لیست هستند شامل بخش چند نفره …