هنگامی که زمان انتشار فرا می رسد؛ درحالیکه بسیاری از نسخه های بتا بخش کوچکی از بازی را به رخ بازی کنندگان می کشند، نسخه ی بتای بازی Overwatch شامل تمام بخش هایی است که در بازی نسخه ی اصلی وجود دارد…