تیر به صورت منطقه ای به دشمنان ضربه وارد نموده و قدرت متوسطی دارد و به هزینه ای بالغ بر 3 اکسیر نیاز دارد