در حال حاضر بسیاری از بازیکنان در بازی به دنبال راهی برای لینک کردن اکانت کلش رویال خود از اندورد به iOS و برعکس می گردند. به همین دلیل وی پلی این آموزش کوتاه را …