تنها هدف بازیکنان در بازی dont starve زنده ماندن است کاربران باید به هر نحوی که شده خود را در برابر عوامل طبیعی حفظ نموده و زنده نگه دارند