یکی از افکاری که همواره بازیکنان بازی dont starve باید در فکر آن باشند ساختن خانه در بازی Dont Starve است