ارتش اسکلت یکی از یارهایی است که در همان ابتدای بازی کلش رویال در بخش تمرینات به کاربر عرضه میشود