با استفاده ترفندها و نکات آموزشی بازی مورتال کمبت 11، پیروزی های بیشتری را به دست آورید. مورتال کمبت 11 با تمام خشونت هایش برای لذت بردن اسکورپیون ها و ساب زیرو ها ساخته شده است. این بازی دارای مد…